Algemene Voorwaarden

Algemeen
Voor alle bestellingen die geplaatst worden bij SPYphones.be zullen enkel de volgende verkoopsvoorwaarden hieronder vermeld van kracht zijn. SPYphones.be verwerpt de koper’s eigen voorwaarden indien deze niet overeenkomen met onderstaande verkoopsvoorwaarden, ook al worden ze hieronder niet expliciet tegengesproken. De hierbij vermelde verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing op alle daaropvolgende of extra bestellingen.
Alle beschrijvingen en illustraties op deze website zijn voornamelijk bedoeld om een algemeen idee van de producten weer te geven.
Alle producten gepubliceerd door SPYphones.be zijn bedoeld om aan de wensen van de klant te voldoen, niet om te bevoorraden. Bestellingen door de koper bij SPYphones.be worden als bindend beschouwd.
Ieder advies of aanbeveling gegeven door SPYphones.be naar de koper toe zoals opslag, toepassingen of dergelijke welke door de koper wordt opgevolgd, is op eigen risico van de koper.  SPYphones.be is niet verantwoordelijk voor de eventuele uitvoering van het gegeven advies.
Bij het plaatsen van een bestelling stemt de koper ermee in dat hij/zij de legale leeftijd bereikt heeft, Nederlands begrijpt en de verkoopsvoorwaarden gelezen, begrepen en goedgekeurd heeft.
Prijzen
Alle prijzen zijn in euro en onderhevig aan de wetten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde (BTW).  SPYphones.be behoudt zich het recht voor om prijzen aan te passen op ieder moment zonder enige voorafgaande melding. Alle prijzen zijn exclusief verzendingskosten, die zullen toegevoegd worden bij het afronden van de verkoop. De verkoopsvoorwaarden met betrekking tot de verzending zijn enkel geldig wanneer 5 of minder producten worden aangekocht. Bij de aankoop van grotere hoeveelheden willen we de kopers vragen ons eerst te contacteren.
SPYphones.be behoudt zich het recht voor om een koper een rekeningcorrectie te sturen in het geval dat er een incorrecte prijs werd berekend, hetgeen te wijten zou zijn aan een administratieve of technische fout. Indien de koper niet akkoord gaat met de correcte prijs, zal de koper niet verplicht zijn de koop verder te zetten en kan de koper een volledige terugbetaling eisen op basis van het reeds betaalde bedrag.
Betaling
Tenzij anders overeengekomen, vragen wij vriendelijk een betaling voorafgaand aan de levering.
Beschikbaarheid
Alle goederen zijn onderhevig aan de beschikbaarheid. De eigenschappen of het ontwerp van de goederen kunnen variëren op hetgene dat werd getoond op de website.
Levering
Alle bestellingen zullen een handtekening vereisen bij ontvangst, hetgeen voor SPYphones.be een bevestiging is van ontvangst van de goederen door de koper.
Bestellingen die internationaal worden verscheept kunnen een leveringstermijn hebben van 3 tot 15 werkdagen, afhankelijk van de bestemming. Deze verzendingsvoorwaarden zijn enkel van toepassing bij aankoop van 5 items of minder.
SPYphones.be is niet verantwoordelijk voor vertragingen of extra kosten zoals douanekosten of invoerrechten opgelegd door het land van bestemming. De koper is zelf en voor eigen rekening verantwoordelijk voor het verkrijgen van import- of exportlicenties of andere nodige documenten. De klant neemt ook de volle verantwoordelijkheid dat de producten die hij/zij bestelt legaal kunnen geimporteerd worden in het respectievelijke land.
Terugname (niet geldig voor wederverkopers, softwareproducten en afgehaalde aankopen)
SPYphones.be biedt tot veertien ( 14 ) dagen na de dag van verzending een terugbetaling, verminderd met de verzendings- en betalingskosten. Binnen deze termijn van veertien ( 14 ) dagen kan u ons via e-mail contacteren over uw wens tot terugname van de door u bestelde producten. Terugname’s worden enkel geaccepteerd indien (1) er eerst via e-mail contact is gelegd, (2) er een bewijs van terugzenden kan worden voorgelegd dat aantoont dat de wederzending van de producten binnen de veertien ( 14 ) dagen termijn is gebeurt  (3) indien u de producten terugzendt in de zelfde staat dat ze u bereikten, onbeschadigd, compleet en in de originele verpakking en (4) u kunt aantonen dat de telefoon niet naar behoren werkt en dat onze technische service het probleem niet kan oplossen. Een afwijking op de gedefinieerde 4 voorwaarden voor terugname zal leiden tot het vervallen van uw recht op terugbetaling. Bestellingen reeds teruggestuurd die niet voldoen aan de gedefineerde 4 voorwaarden worden niet terugbetaald en er zal een extra kost in rekening worden gebracht voor de verzending van de bestelling terug naar de klant.
Productgarantie
Producten bevoorraad door SPYphones.be zijn beschermd door een garantie tegen defecten en fouten te wijten aan het productieproces. De garantievoorwaarden zijn deze zoals beschreven door de producent. Bijgevolg zal deze garantie geen klachten dekken in verband met defecten ontstaan door foutief gebruik, productmodificaties, verkeerd onderhoud of ongepaste opslagomstandigheden. SPYphones.be zal voor niet meer dan de vervanging van de goederen verantwoordelijk worden geacht en in geen geval zal SPYphones.be de verantwoordelijkheid dragen voor claims afkomstig van een derde partij.
Klachten
Indien de koper problemen heeft met een item, vragen we hem/haar om SPYphones.be te contacteren. SPYphones.be zal op de best mogelijke manier de betreffende klacht proberen op te lossen.
Legale toestand van de producten
Wetten kunnen het gebruik van producten aangekocht via SPYphones.be beperken. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om op de hoogte te zijn van en te gehoorzamen aan alle federale wetten met betrekking tot bezitting en rechtmatig gebruik van deze producten. SPYphones.be draagt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid geassocieerd met productaankoop, gebruik of misbruik. De koper is verantwoordelijk voor ieder verlies, beschadiging of kosten van welke aard dan ook, die zouden zijn ontstaan uit het gebruik of misbruik van onze producten. Bij het plaatsen van een bestelling is de koper er het mee eens dat hij/zij van legale leeftijd is, Nederlands begrijpt en dat de producten op een rechtmatige manier zullen gebruikt worden. Geen aansprakelijkheid voor elke vervolging, geleden schade of gevolg van gebruik of misbruik zal geaccepteerd worden voor de bij SPYphones.be aangekochte producten.
Exportrestricties
Geen van de producten of bijhorende informatie of technologie mag verkocht, ge-exporteerd of gere-exporteerd worden naar (of naar een inwoner van) Cuba, Libia, Noord-Korea, Iran, Irak, Syria of elk ander land waar de US een embargo heeft; of naar iemand op de U.S. Treasury Department’s list of Specially Designated National of het U.S. Commerce Department’s Table of Denial Orders. Door het bestellen en gebruiken van de producten is de koper het er mee eens dat hij/zij niet gelokaliseerd is in, of onder de controle is van, of inwoner is van bovenvermelde landen of van de bovengenoemde lijst.
Mogelijke toepassingen van de producten
De software van spyphone.be kan alleen worden gebruikt met het doel van ouderlijk toezicht op kinderen, van werkgevers om hun apparaten te controleren van werknemers met expliciete toestemming.
Baby-surveillance: Vele items kunnen gebruikt worden om van op afstand een oogje in het zeil te houden bij uw baby.
Anti-diefstal
Controle van werknemers met hun medeweten.
Educatieve doeleinden: Controleer de doeltreffendheid van uw counter-surveillance producten
Geautoriseerde wettelijke instanties
Home / Party Entertainment

Gebruik GEEN surveillance- en trackingtoestellen, informatieonderscheppende en/of registrerende/versturende geluidsopnames of GSM-data (SMS, MMS, …) zonder de toestemming van alle betrokkenen. Het gebruik hiervan kan illegaal zijn in uw land. Controleer plaatselijke wetten alvorens dergelijke producten te gebruiken.
Bescherming van uw privacy

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan andere bedrijven, organisaties of individuen met uitzondering van wettelijke instanties ingeval van een onderzoek.

Jurisdictie
Iedere betwisting die ontstaat uit deze verkoopsvoorwaarden en iedere claim gebaseerd op het gebruik van de informatie gegeven door SPYphones.be zal geregeld worden volgens de Belgische wetgeving. De Rechtsinstantie Kortrijk, Belgie zal alle mogelijke betwistingen (vestiging, interpretatie, uitvoering, etc.) gerelateerd aan de transactie behandelen.